II otwarty Konkurs na pozyskanie mini dotacji


Fundacja Czapski Art Foundation

Nowa Gazownia

ogłasza II otwarty konkurs na pozyskanie mini dotacji w ramach Programu Regrantingowego dla podmiotów i osób działających w obszarze kultury.

Uczestnikami mogą być organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne.

Konkursowa pula to 14.000 zł

Wartość przyznanej dotacji może być rozdzielona na kilku zwycięzców i mniejsza od kwoty wnioskowanej, zgodnie z decyzją rady konkursowej.

Organizator:

Fundacja Czapski Art Foundation

 1. Wawrzyniaka 39, Budynek C, piętro 2
  60-502 Poznań

Miejsce realizacji zadania:

Nowa Gazownia ul. Ewangelicka 1

Opis i cele zadania konkursowego:

Celem zadania konkursowego jest wspieranie podmiotów i osób działających w obszarze kultury w ramach zgodnych z realizacją własnego programu kulturalno-społecznego Nowej Gazowni.

Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu cyklu warsztatów i działań edukacyjnych.

Warsztaty z zakresu literatury i/lub sztuk plastycznych i/lub fotografii pod wspólnym hasłem TERYTORIALNOŚĆ (możliwe jest łączenie dyscyplin lub skupienie się tylko na jednej formie np. plastycznej)

Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia samodzielnie lub przy udziale zaproszonych gości, przynajmniej jednego warsztatu i jednego działania edukacyjnego związanego z tematyką proponowanego warsztatu, w ramach przyznanej dotacji.

Działanie edukacyjne może mieć charakter spotkania, wykładu, akcji społecznej.

Warsztaty powinny stworzyć możliwość zapoznania się przez uczestników z nowymi środkami wyrazu (literatura, sztuki plastyczne, fotografia), które kolejno staną się ich formą przekazu myśli i doświadczeń.

Terytorialność jest rozumiana jako całość procesów kierujących zachowaniami człowieka związanymi z ustaleniem jego terytorium, relacji z otoczeniem, kształtowaniem własnego statusu w przestrzeni społecznej. Oferent przedstawia temat za pomocą przeprowadzenia własnych badań i obserwacji, przywołania publikacji i danych na ten temat, działań w sferze wyobraźni.

Efektem przeprowadzonych warsztatów i działań edukacyjnych powinna być odpowiedź na pytanie o terytoria współczesnego Poznaniaka, postrzegania przestrzeni w której żyje i relacji z otoczeniem (rywalizacji, kooperacji, bliskości, wycofania). Jak tworzymy własne mapy, jak odgradzamy się od siebie, a co nas łączy najmocniej.

Zasady udziału w konkursie:

1.Do dnia 09.03.2015 należy przesłać na adres mailowy lub dostarczyć osobiście prawidłowo wypełniony formularz konkursowy dostępny na stronie; decyduje data dostarczenia formularza:

-drogą elektroniczną na adres: agata.zuk@czapski.art.pl w temacie wiadomości wpisując Program Regrantingowy 02/2015

-osobiście, w zamkniętej kopercie z opisem Program Regrantingowy i nazwą oferenta do biura Nowej Gazowni w tygodniu od pn.-pt. w godzinach od 10.00 do 14.00 (ul. Ewangelicka 1)

 1. Błędnie lub w sposób niepełny wypełnione formularze skutkują odrzuceniem oferty
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację zwycięskiego projektu na stronach internetowych Organizatora
 3. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do złożenia sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego ze zrealizowanego projektu do Organizatora
 4. Nadesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych autora projektu w bazie danych Organizatora oraz ich przetwarzanie w celach związanych z niniejszym naborem konkursowym
 5. Uczestnicy konkursu oświadczają, że przedstawiony projekt jest ich własnym autorskim pomysłem
 6. Termin realizacji zwycięskich projektów nastąpi w terminie pomiędzy 20.03-20.05.2015

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Wyboru zwycięskiej ofert dokona rada konkursowa z opiniującym wsparciem ekspertów z obszaru kultury oraz przedstawiciela Urzędu Miasta Poznania do dnia 16.03.2015
 2. Wkład własny oferenta będzie dodatkowo punktowany
 3. Kwota przyznanej dotacji może być mniejsza od wnioskowanej
 4. Organizator konkursu podpisze umowę o współpracy odrębnie z każdym uczestnikiem konkursu, którego projekt stanowić będzie jeden z projektów zwycięskich w konkursie. Umowa określać będzie szczegółowe zasady finansowania i rozliczenia projektu.

Kryteria oceny wraz z punktacją znajdują się w formularzu zgłoszeniowym

Terminy konkursu:

1.Ogłoszenie konkursu: 13.02.2015

2.Termin przesyłania zgłoszeń:  09.03.2015

3.Wybór zwycięskiej oferty/ofert do dnia 16.03.2015

3.Ogłoszenie wyników konkursu: 17.03.2015

4.Termin realizacji zwycięskich projektów pomiędzy 20.03-20.05.2015

Menu